[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


Lục bt đạo Hoa Bằng Lăng
Feb 20 2016 / Tạ Hong Trung

 LỤC BÁT ĐẠO

I.
Nguyện làm mây chở tâm kinh
Nhờ không gian chuyển đạo lành thế nhân
Từ bi hỷ xả chuyên cần
Pháp duyên khắp nẻo phù vân địa cầu

II.

Giữa ngàn biển cát nương dâu
Vô minh bừng nở muôn màu sen thơm
Chấp tay khấn vái mười phương 
Cầu cho nhân thế yêu thương hòa bình 

III.
Khán thờ đức phật vô hình 
Nghe lòng từ ái quang minh tỏ tường
Chân giày cỏ, áo nâu sòng
Sân chùa tĩnh lặng một mình cầu an

IV.
Nhiêu khê trong cõi vãng sanh
Giả chân hư thực chông chênh úa tàn
Hốt nhiên nhập lý niết bàn
Đóa sen Điều ngự, đạo Vàng tâm kinh

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !