[../include/top.htm] New Page 1

Menu

Ban iều hnh
Chia Vui-Sẻ Buồn
Bản Tin NLS-BL
Nhắn tin-Tm bạn cũ
Hnh ảnh
Cập nhật danh sch
Vui buồn NLS
NLS Viết v ọc
Trang Nh


Ngy
 

::Hoa Bằng Lăng


NHẠC GING-SINH (MLT) Hoa Bằng Lăng
Dec 23 2010 / staff

 

Mời thưởng thức những bản nhạc GIÁNG-SINHAve Maria (Gounold) - Khánh Hà
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/AveMari% 28Gounold% 29_KhanhHa. mp3>Ave Maria
- Khánh Hà <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/AveMari_ KhanhHa.mp3>Ave Maria -
Thái Thanh
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/AveMaria% 28F.Schuber_ NguyenVanDong% 29_ThaiThanh. mp3>Ave
Maria - Mai Hương, Khánh
Ly<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/AveMaria_ KhanhLy,MaiHuong .mp3> Bài
thánh ca buồn (Nguyên Vũ) - Johnny Dũng
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/BaiThanhCaB uon_JohnyDung. mp3>Bài thánh ca
buồn (Nguyên Vũ) - Thái Châu
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/BaiThanhCaB uon%28NguyenVu% 29_ThaiChau. mp3>Bài
thánh ca buồn - Julie
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/BaiThanhCaB uon_Julie. mp3>Bài thánh ca buồn
- Elvis Phương<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/BaiThanhCaB uon_ElvisPhuong. mp3>
Bài
thánh ca buồn - Tuấn
Anh<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/BaiThanhCaB uon_TuanAnh. mp3> Bóng
nhỏ giáo đường (Phượng Linh) - Giao
Linh<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/BongNhoGiao Duong%28PhuongLi nh%29_GiaoLinh. mp3>
Bóng
nhỏ giáo đường (Phượng Linh) - Lệ Hằng
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/BongNhoGiao Duong_LeHang. mp3>Bóng nhỏ giáo
đường - Mai Ngọc
Khánh<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/BongNhoGiao Duong_MaiNgocKha nh.mp3>
Cao
cung lên - Anh Dũng<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/CaoCungLen_ AnhDung.mp3>
Cao
cung lên - Khánh Hà
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/CaoCungLen_ KhanhHa.mp3>Cao cung lên - Thái
Thanh, Sỹ Phú, Anh Khoa
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/CaoCungLe% 28HoaiDuc, NguyenKhacXuyen% 29_SyPhu, ThaiThanh, AnhKhoa.mp3>Cao
Cung Lên - Elvis
Phương<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/CaoCungLen_ ElvisPhuong. mp3>
Chúa
giáng sinh đêm nay - Nguyên Thủy
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/ChuaGiangSi nhDemNay_ NguyenThuy. mp3>Chúa
Hài Đồng - Lệ Hằng
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/ChuaHaiDong _LeHang.mp3>Chúa
thương chúng ta - Như
Mai<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/ChuaThuongC hungTa_NhuMai. mp3>
Chúc
mùa Noel (Lê quốc Thắng) - nhóm Hoa Hồng
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/ChucMuaNoel %28LeQuocThang% 29_NhomHoaHong. mp3>Chúc
mừng Giáng Sinh - Hằng Nga
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/ChucMungGia ngSinh_HangNga. mp3>Christmas is
coming - Elvis Phương<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/ChristmasIs Coming%28NiemVui GiangSinh% 29_ElvisPhuong. mp3>
Chúc
mừng Giáng Sinh (nhạc Anh) - nhóm Hoa
Hồng<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/ChucMungGia ngSinh%28Anh% 29_NhomHoaHong. mp3>
Chuông
chiều - Khánh Hà
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/ChuongChieu _KhanhHa. mp3> Chuông
lớn mừng Chúa - Ái Thy
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/ChuongLonMu ngChua_AiThy. mp3>Con là người
ngoại đạo - Hương
Lan<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/ConLaNguoiN goaiDao_HuongLan .mp3>
Con
tim vòi Mẹ - Hương
Lan<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/ConTimVoiMe _HuongLan. mp3> Con
quỳ lạy Chúa trên trời - Nhật
Quân<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/ConQuyLayCh uaTrenTroi_ NhatQuan. mp3>
Đêm
đen - Chí Tài <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemDen_ ChiTai.mp3> Cùng đi
Bê-lem - hợp ca <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/CungDiBeLem _HopCa.mp3>Đêm
đông - Lệ Hằng <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemDong_ LeHang.mp3>Đêm đông
lạnh lẽo - Kim Tước
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemDongLanh Leo_KimTuoc. mp3>Đêm Giáng Sinh
- Nhóm 3 Con Mèo <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemGiangSin h_3ConMeo. mp3>Đêm
Giáng Sinh - Thu Phương
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemGiangSin h_ThuPhuong. mp3>Đêm kỷ niệm
(+Hương Lan) - Tuấn
Vũ<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemKyNiem_ HuongLan, TuanVu.mp3> Đêm
kỷ niệm (Nguyên Vũ) - Thanh Tuyền, Thanh
Vũ<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemKyNiem% 28NguyenVu% 29_ThanhTuyen, ThanhVu.mp3>
Đêm
lạnh mùa đông (Lê Hoàng Minh) - Đoan
Trang<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemLanhMuaD ong%28LeHoangMin h%29_DoanTrang. mp3>
Đêm
nay Giáng Sinh - Diễm
Liên<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemNayGiang Sinh_DiemLien. mp3>
Đêm
nguyện cầu (Lê Minh Bằng) - Elvis
Phương<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemNguyenCa u%28LeMinhBang% 29_ElvisPhuong. mp3>
Đêm
thánh (Hùng Lân) - Mỹ Linh
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemThanh% 28HungLan% 29_MyLinh. mp3>Đêm thánh
huy hoàng (Ng Văn Đông) - Khánh
Ly<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemThanhHuy Hoang%28NguyenVa nDong%29_ KhanhLy.mp3>
Đêm
thánh vô cùng - Hoàng
Oanh<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemThanhVoC ung%28NguyenVanD ong%29_HoangOanh .mp3>
Đêm
thánh vô cùng - hợp ca
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemThanhVoC ung_HopCa. mp3>Đêm thánh vô cùng
- Elvis Phương<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemThanhVoC ung_ElvisPhuong. mp3>
Đêm
thánh vô cùng - Quỳnh
Giao<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemThanhVoC ung_QuynhGiao. mp3>
Đêm
thánh vô cùng - Thái Hiền
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemThanhVoC ung_ThaiHien. mp3>Đêm vui Giáng
Sinh trên biển - Techno
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DemVuiGiang SinhTrenBien% 28Lv_Lehuuha% 29_Techno. mp3>Đi
tìm Chúa tôi - Don Hồ, Kenny Thái, Ý
Nhi<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DiTimChuaTo i_DonHo,YNhi, KennyThai. mp3>
Đôi
cánh bồ câu <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DoiCanhBoCa u_ThaiHien. mp3>Đồng
dao Noel (nhạc Pháp)<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DongDaoNoel %28NhacPhap% 29_HoaHong. mp3>
Drummer
boy - Ngọc Lan<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DrummerBoy% 28ChuBeDanhTrong %29_NgocLan. mp3>

âm mùa Giáng Sinh - Hương Lan
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DuAmMuaGian gSinh_HuongLan. mp3>Dư âm mùa
Giáng Sinh - Tuấn
Vũ<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DuAmMuaGian gSinh_TuanVu. mp3> Dư
âm mùa Giáng Sinh (Ngân Giang) - Khánh
Ly<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/DuAmMuaGian gSinh%28NganGian g%29_KhanhLy. mp3>
Feliz
Navidaz - Công Thành, Lynn
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/FelizNavida d_CongThanh, Lynn.mp3>Feliz
Navidaz - Đàm Vĩnh Hưng
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/FelizNavida z_DamVinhHung. mp3>Feliz Navidaz
- Lam Trường
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/FelizNavida d%28lv_NNThien% 29_LamTruong. mp3>Frosty
the snow man - Ngọc
Tú<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/FrostyTheSn owMan%28NguoiTuy etVaMuaDong% 29_NgocTuyet. mp3>
Giáng
Sinh hồng - Lam Trường
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/GiangSinhHo ng%28Lv_PHTam% 29_LamTruong. mp3>Giáng
Sinh kỷ niệm - Elvis
Phương<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/GiangSinhKy Niem_ElvisPhuong .mp3>
Giáng
Sinh xanh - Thu
Minh<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/GiangSinhXa nh_ThuMinh. mp3> Giáng
Sinh xưa (Last Christmas) -
Lilian<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/GiangSinhXu a%28LastChristma s%29_Lilian. mp3>
Giáng
Sinh màu xanh - Như
Quỳnh<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/GiangSinhMa uXanh_NhuQuynh. mp3>
Giê
xu, Maria - Ngọc Lễ, Phương
Thảo<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/GiesuMaria_ NgocLe_PhuongTha o.mp3>
God
rest ye merry gentlemen - Tiến
Dũng<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/GodRestYeMe rryGentlemen% 28HongAnThienChu a%29_TienDung. mp3>
Hai
mùa Noel - Như Quỳnh, Mạnh Đình
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HaiMuaNoel_ NhuQuynh, ManhDinh. mp3>Hai mùa
Noel - Tuấn Vũ <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HaiMuaNoel_ TuanVu.mp3> Hai
mùa Noel - Vũ Khanh<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HaiMuaNoel_ VuKhanh.mp3>
Hai
mùa Noel (Đài Phương Trang) - Anh
Khoa<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HaiMuaNoel% 28DaiPhuongTrang %29_AnhKhoa. mp3>
Hai
mùa Noel (Đài Phương Trang) - Duy Quang
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HaiMuaNoel_ DuyQuang. mp3>Hai mùa Noel (Đài
Phương Trang) - Johnny Dũng
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HaiMuaNoel_ JonhnyDung. mp3>Hang Bê lem - Lệ
Hằng <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HangBelem_ LeHang.mp3> Hang Bê-lem
băng giá - Đoan Trang
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HangBelemBa ngGia%28TrongNgh ia%29_DoanTrang, GiaNguyen. mp3>Hát
với thiên thần (nhạc Pháp) - thiếu nhi
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HatVoiThien Than%28Phap% 29_ThieuNhi. mp3>Here
we come a caroling (Chan hòa niềm vui - Thái Thảo, Tuấn Đức, Tiến
Dũng<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HereWeComeA Caroling% 28ChanHoaNiemVui %29_ThaiThao, TuanDuc,TienDung .mp3>
Hồi
chuông nửa đêm - Thùy Dương
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HoiChuongNu aDem%28PhuongLin h%29_ConnieKim. mp3>Hồi
chuông nửa đêm (Phượng Linh) - Connie Kim
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HoiChuongNu aDem_ThuyDuong. mp3>Hỡi Mẹ đầy
hạnh phúc - Khánh Hà
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HoiMeDayHan hPhuc_Khanhha. mp3>Hồng ân kỳ
diệu - Bảo Yến
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HongAnKyDie u%28NgTuan% 29_BaoYen. mp3>Holy
night - Dalena <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/HolyNight_ Dalena.mp3> Jingle
bells - Lilian <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/JingleBells _Lilian.mp3> Jingle
bells - Bằng Kiều
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/JingleBells _BangKieu. mp3>Jingle bells -
Thanh Mai <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/JingleBells _ThanhMai. mp3>Khi
Chúa vào đời - Ngọc Ánh
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/KhiChuaVaoD oi_NgocAnh. mp3>Khúc đồng ca đêm
Noel (Khắc Dụng) - Thế Hệ
Mới<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/KhucDongCaD emNoel%28KhacDun g%29_TheHeMoi. mp3>
Khúc
nhạc Giáng Sinh - Thanh Thúy
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/KhucNhacGia ngSinh_ThanhThuy .mp3>Khúc nhạc
Noel (Trần Hiền) - nhóm Sao Đêm
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/KhucNhacNoe l%28TranHien% 29_NhomSaoDem. mp3>Kìa
chuông reo - Lilian<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/KiaChuongRe o_Lilian. mp3>
Kỷ
niệm mùa Giáng Sinh - Sỹ
Phú<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/KyNiemMuaGi angSinh_SyPhu. mp3>
Last
Christmas - Thụy
Du<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LastChristm as%28MuaGiangSin hXua%29_ThuyDu. mp3>

thư trần thế - Duy Khánh, Hương
Lan<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LaThuTranTh e_HuongLan, DuyKhanh. mp3>
Lạy
Chúa con là ngườI ngoại đạo - Duy
Quang<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LayChuaConL aNguoiNgoaiDao_ DuyQuang. mp3>
Lạy
Chúa con là ngườI ngoại đạo - Tuấn
Vũ<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LayChuaConL aNguoiNgoaiDao_ TuanVu.mp3>
Liên
khúc Ánh Sao Nửa Đêm - Nini, Hạ Vy, Vina, Quỳnh Hương
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LienkhucAnh SaoNuaDem_ Nini,HaVy, Vina,QuynhHuong. mp3>Liên
khúc Giáng Sinh -
Lilian<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LienKhucGia ngSinh_Lilian. mp3>
Liên
khúc Tâm Tình Ca - Khánh
Hà<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LienKhucTam TinhCa_KhanhHa. mp3>
Liên
khúc Thánh Ca Vào Đời - Vina, Nini, Lâm Nhật Tiến
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LkThanhCaVa oDoi_Vina_ Nini_L.N. Tien.mp3>Liên
khúc Noel - Phượng Loan, Phương Hồng
Quế<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LienKhucNoe l_PhuongLoan, HuynhThi, ChiThien, PhuongHongQue. mp3>
Lo
gì - Khánh Hà <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LoGi_ KhanhHa.mp3> Lời ca đêm
đông - Quang Linh<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LoiCaDemDon g_QuangLinh. mp3>
Lời
chúc đêm Giáng Sinh (nhạc Nga) - Trần Thu
Hà<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LoiChucDemG iangSinh% 28NhacNga% 29_TranThuHa. mp3>
Lời
chúc Giáng Sinh - Trung Kiên, Thế Hệ Mới
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LoiChucGian gSinh%28Traditio nal%29_TrungKien ,TheHeMoi. mp3>Lời
con xin Chúa (Lê Kim Thành) - Thanh
Lan<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LoiConXinCh ua%28LeKimThanh% 29_ThanhLan. mp3>
Lời
con xin Chúa - Như
Mai<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LoiConXinCh ua_NhuMai. mp3> LờI
yêu cuối - Hằng
Nga<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/LoiYeuCuoi_ HangNga.mp3> Máng
cỏ đêm đông - Anh
Dũng<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MangCoDemDo ng_AnhDung. mp3> Màu
xanh Noel - Như Quỳnh
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MauXanhNoel _NhuQuynh. mp3>Màu xanh Noel
(Hoài Phương) - Lệ Thu
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MauXanhNoel %28HoaiPhuong% 29_LeThu. mp3>Món
quà Noel (nhạc Anh) - nhóm Sao Đêm
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MonQuaNoel% 28Anh%29_ NhomSaoDem. mp3>Một
trời sao sáng - Mai Vi
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MotTroiSaoS ang_MaiVi. mp3>Mùa đông năm ấy -
Lệ Hằng <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MuaDongNamA y_LeHang. mp3>Mùa Giáng
Sinh - Tam ca 3A
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MuaGiangSin h%28LvTqcuong% 29_TamCa3a. mp3>Mùa
hoa tuyết - Ngọc
Lan<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MuaHoaTuyet _NgocLan. mp3> Mùa
hoa tuyết - Vũ Khanh<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MuaHoaTuyet _VuKhanh. mp3>
Mùa
hoa tuyết (Xuân Điềm) - Uyên
Phương<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MuaHoaTuyet %28XuanDiem% 29_UyenPhuong. mp3>
Mùa
Noel tuyết trắng - Mai Hương
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MuaNoelTuye tTrang_MaiHuong. mp3>Mùa sao
sáng - Lệ Hằng <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MuaSaoSang_ LeHang.mp3>Mùa
sao sáng (Ng Văn Động) - Giao
Linh<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MuaSaoSang% 28NguyenVanDong% 29_GiaoLinh. mp3>
Mùa
sao sáng (Ng Văn Đông) - Nhật
Quân<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MuaSaoSang_ NhatQuan. mp3> Mừng
Chúa ra đời - Duy Quang
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MungChuaRaD oi_DuyQuang. mp3>Mừng Chúa ra
đời (Tô Thanh Tùng) - Sỹ Phú
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MungChuaRaD oi%28ToThanhTung %29_SyPhu. mp3>Mừng
Chúa ra đờI - Vũ
Khanh<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/MungChuaRaD oi_VuKhanh. mp3> Nhạc
chuông ngân <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/NhacChuongN gan.mp3> Nhìn cây
Noel - Anh Bằng <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/NhinCayNoel _AnhBang. mp3>Niềm
tin - Khánh Ly <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/NiemTin_ KhanhLy.mp3> Niềm
vui Noel - Phương Thanh
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/NiemVuiNoel %28LvYVu% 29_PhuongThanh. mp3>Noel
đến rồi, đừng hờn anh - Việt
Dzũng<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/NoelRoi, DungHonAnh_ VietDzung. mp3>
Noel
Noel - Tam ca Áo Trắng
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/NoelNoel_ TamCaAoTrang. mp3>Nửa đêm khấn hứa
- Giao Linh <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/NuaDemKhanH ua_GiaoLinh. mp3> Nửa
đêm khấn hứa - Hà Thanh
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/NuaDemKhanH ua%28TuanHai% 29_HaThanh. mp3>Nửa
đêm khấn hứa - Hằng Nga
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/NuaDemKhanH ua_HangNga. mp3>Nửa đêm khấn hứa
- Hương Lan <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/NuaDemKhanH ua_HuongLan. mp3> O
holy night - Dalena <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/OHolyNight_ Dalena.mp3
kià Giáng Sinh đến rồi - Tam ca 3 A
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/OKiaGiangSi nhDenRoi% 28LvLeHuuHa% 29_TamCa3a. mp3>Ông
Noel dễ thương - Duy
Uyên<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/OngNoelDeTh uong_DuyUyen. mp3> Ông
Noel giáng trần - Thúy Nga, Quang Ánh
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/OngNoelGian gTran_ThuyNga, QuangAnh. mp3>Quà
tặng của Chúa - Thùy Trang, Nguyên Thủy
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/QuaTangCuaC hua_ThuyTrang, NguyenThuy. mp3>Quê
hương Thượng Đế - Phượng
Loan<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/QueHuongThu ongDe_PhuongLoan .mp3>
Rudolph
mũi đỏ - Lilian
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/RudolphMuiD o_Lilian. mp3> Rudolph
the red nose reindeer - Kiều
Nga<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/RudolphTheR edNoseReindeer% 28RudolphMuiDo% 29_KieuNga. mp3>
Santa
Clause is coming to town - Don
Hồ<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/SantaClause IsComingToTown_ DonHo.mp3>
Sao
đêm - Như Mai <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/SaoDem_ NhuMai.mp3>Silent
night - Tuấn Anh, Mai Hương
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/SilentNight _TuanAnh, MaiHuong. mp3>Silent
night - Thái Hiền<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/SilentNight %28DemThanhVoCun g%29_ThaiHien. mp3>

áo đêm Noel- Tuấn
Vũ<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/TaAoDemNoel _TuanVu.mp3> Tâm
tình ca - Khánh Hà <http://amnhacviet. net/giang_ sinh/TamTinhCa_ KhanhHa.mp3> Thư
gửi cha Noel - Ngọc
Lan<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/ThuGoiChaNo el_NgocLan. mp3> Tiếng
chuông đêm Giáng Sinh - Don
Hồ<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/TiengChuong DemGiangSinh_ DonHo.mp3>
Tiếng
chuông Giáng Sinh - Cát Tiên
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/TiengChuong GiangSinh_ CatTien.mp3>Tiếng
chuông vang - Hằng
Nga<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/TiengChuong Vang_HangNga. mp3>
Tiếng
hát đêm Noel - Lưu
Hồng<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/TiengHatDem Noel_LuuHong. mp3>
Tiếng
hát thánh ân (nhạc Ba Lan) - Trần Thu
Hà<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/TiengHatTha nhAn%28NhacBaLan %29_TranThuHa. mp3>
Tiếng
hát thiên thần - hợp
ca<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/TiengHatThi enThan_HopCa. mp3> Tiếng
hát thiên thần (F. Mendelssohn) - Hồng Nhung
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/TiengHatThi enThan%28FMendel ssohn%29_ HongNhung. mp3>Tìm
em đêm Giáng Sinh - Lam Trường
<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/TimEmDemGia ngSinh_LamTruong .mp3>Tình người
ngoại đạo - Hương
Lan<http://amnhacviet. net/giang_ sinh/TinhNguoiNg oaiDao_HuongLan. mp3>
Tình
người ngoại đạo - Tùng
Giang<

Xem : Hoa Bằng Lăng 

[../include/bottom.htm]

Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc -


Gia dinh Nng Lm Sc Bảo Lộc - All rights Reserved. Designed by Sea-lion.
 

 
Nhấn nt "like" duới đy để ủng hộ NLS Bảo Lộc !